Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
4185/UBND-KGVX 29/11/2023 V/v nghỉ tết Âm lịch, lễ Quốc khánh năm 2024 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
7635/TB-VP 27/11/2023 V/v kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị đối thoại với công nhân, viên chức và người lao động tỉnh Kon Tum năm 2023.
696/QĐ-UBND 27/11/2023 Về bãi bỏ một số văn bản phòng, chống dịch COVID-19 do UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh ban hành.
4109/UBND-KGVX 23/11/2023 V/v triển khai Quy chế phối hợp công tác giữa UBND tỉnh và Ban Chấp hành Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh giai đoạn 2023-2027.
4090/UBND-KGVX 22/11/2023 V/v tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.
3999/QĐ-BQL 17/11/2023 Về việc thành lập Văn phòng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Kon Tum
671/QĐ-UBND 17/11/2023 Về việc công nhận điểm du lịch: Làng du lịch cộng đồng Đắk Răng, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum
3931/UBND-KGVX 14/11/2023 Về việc tiếp tục triển khai Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.
3946/UBND-KGVX 14/11/2023 V/v tăng cường thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 31/3/2021 và Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21/3/2023.
3948/UBND-KGVX 14/11/2023 Về việc tăng cường thực hiện công tác phát triển kinh tế số và xã hội số.
3898/UBND-KGVX 10/11/2023 V/v tăng cường công tác quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.
655/QĐ-UBND 10/11/2023 Phê duyệt Phương án bảo vệ, bảo quản và phát huy giá trị bảo vật quốc gia Xe tăng T59 số hiệu 377.
3868/UBND-KGVX 9/11/2023 Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về giáo dục.
3851/UBND-KGVX 8/11/2023 V/v triển khai thực hiện hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 thuộc nhóm B.
3851/UBND-KGVX 8/11/2023 V/v triển khai thực hiện hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 thuộc nhóm B.
548/QĐ-UBND 7/11/2023 Thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ IV năm 2024
3809/UBND-KGVX 6/11/2023 V/v tăng cường triển khai thực hiện giải pháp đột phá để phát triển kinh tế số ngành, lĩnh vực.
619/QĐ-UBND 3/11/2023 Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
7059/TB-VP 3/11/2023 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chương trình gặp gỡ, đối thoại với phụ nữ năm 2023.
3768/UBND-KGVX 1/11/2023 V/v tiếp tục rà soát, triển khai công tác giáo dục nghề nghiệp thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      ÄÄƒng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VÄ‚N PHÃ’NG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm:  Nguyá»…n Đăng Trình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: vpubnd@kontum.gov.vn;vanthu-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuá»™c Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình văn Duẩn; Email:trinhvandua@kontum.gov.vn; Điện thoại:0984582369