Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
5698/BC-VP 12/9/2023 Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2023
279/QĐ-UBND 12/6/2023 Khen thưởng thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện việc "Đẩy mạnh Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới" trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2013-2023
235/QĐ-UBND(CT) 15/5/2023 Khen thưởng thành tích xuất sắc tại Giải Điền kinh Cúp Tốc độ Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh năm 2023
983/UBND-KGVX 5/4/2023 V/v tham mưu triển khai thực hiện chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt cho đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh
32/QĐ-UBND 1/2/2023 Phê duyệt Mục tiêu chất lượng năm 2023 áp dụng tại Ủy ban nhân dân tỉnh và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
850/QĐ-UBND 26/12/2022 Về việc thành lập Hội đồng thẩm định định mức kinh tế-kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Dịch vụ Quản lý, vận hành các tòa nhà/trụ sở cơ quan nhà nước thuộc tỉnh quản lý tại Khu Hành chính của tỉnh)
850/QĐ-UBND 26/12/2022 Về việc thành lập Hội đồng thẩm định định mức kinh tế-kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Dịch vụ Quản lý, vận hành các tòa nhà/trụ sở cơ quan nhà nước thuộc tỉnh quản lý tại Khu Hành chính của tỉnh)
100/NQ-HĐND 12/12/2022 Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư và bổ sung kế hoạch vốn trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương của Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới-Tiểu Dự án tỉnh Kon Tum
99/2022/NQ-HĐND 12/12/2022 Nghị quyết quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, quy định vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum
98/NQ-HĐND 12/12/2022 Nghị quyết về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Kon Tum
97/NQ-HĐND 12/12/2022 Nghị quyết về Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
101/NQ-HĐND 12/12/2022 Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum
95/2022/NQ-HĐND 12/12/2022 Nghị quyết bãi bỏ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Kon Tum giai đoạn 2012 - 2020 và định hướng đến năm 2030
96/NQ-HĐND 12/12/2022 Nghị quyết về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2030
108/NQ-HĐND 12/12/2022 Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát việc triển khai công tác đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh Kon Tum
107/NQ-HĐND 12/12/2022 Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ rừng
106/NQ-HĐND 12/12/2022 Nghị quyết về kết quả giám sát của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 67/2019/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua Đề án cho vay tiêu dùng từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động "tín dụng đen" trên địa bàn tỉnh Kon Tum
105/2022/NQ-HĐND 12/12/2022 Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
104/NQ-HĐND 12/12/2022 Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng xây dựng doanh trại các đơn vị thuộc Sư đoàn 10 tại xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum
110/NQ-HĐND 12/12/2022 Nghị quyết Về kinh phí hoạt động năm 2023 của HĐND tỉnh
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      ÄÄƒng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VÄ‚N PHÃ’NG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm:  Nguyá»…n Đăng Trình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: vpubnd@kontum.gov.vn;vanthu-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuá»™c Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình văn Duẩn; Email:trinhvandua@kontum.gov.vn; Điện thoại:0984582369