Đăng nhập
Thứ 4, ngày 14 tháng 4 năm 2021 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
4847829
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi
5/24/2019 10:46:03 AM     
Ngày 23/5, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1231/UBND-NNTN về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20 tháng 05 năm 2019 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Công văn số 4291/VPCP-NN ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ về việc tiếp tục quyết liệt triển khai công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

Các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ: Tiếp tục tập trung lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ,  hiệu quả các giải pháp phòng chống Dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo tại Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20 tháng 05 năm 2019 của Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ, Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 20 tháng 2 năm 2019 và Thông báo số 192/TB-VPCP ngày 17 tháng 5 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 4291/VPCP-NN ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ, các văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn, chủ động phối hợp tổ chức thực hiện quyết liệt, ứng phó bệnh Dịch tả lợn châu Phi, không để bùng phát dịch; bố trí kinh phí trả thù lao phù hợp rõ ràng, chặt chẽ cho lực lượng tham gia phòng, chống dịch bệnh; coi nhiệm vụ phòng, chống, khống chế dịch tả lợn châu Phi là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách lúc này, phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện khẩn trương, kiên quyết, đồng bộ các giải pháp về phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi; Thông tin, tuyên truyền đến từng cán bộ, đảng viên và Nhân dân để mọi người đều nhận rõ tính chất nguy hiểm và tác hại nghiêm trọng của bệnh dịch tả lợn châu phi đã và đang xảy ra đối với các hoạt động kinh tế và đời sống Nhân dân; tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch, giảm thiểu tổn thất về kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Đồng thời, thông tin kịp thời chính xác cho người dân theo nguyên tắc vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch, vừa đảm bảo tiêu thụ được thịt lợn, tránh gây hoang mang trong xã hội; Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20 tháng 05 năm 2019 của Ban Chấp hành Trung ương, chỉ đạo của Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Lãnh đạo, chỉ đạo theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn, kịp thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung và tổ chức thực hiện quyết liệt kế hoạch để ứng phó bệnh Dịch tả lợn châu Phi, không được chủ quan để gây thiệt hại quá lớn cho người chăn nuôi; không để bùng phát dịch, ảnh hưởng lớn tới cuộc sống, môi trường và sức khỏe của người dân; Cần phải thay đổi cách thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác phòng chống dịch, “phòng là chính, cơ sở và người dân là chính”, phải chủ động, cụ thể và quyết liệt hơn nữa, không đợi đến khi có dịch mới triển khai công tác phòng, chống; các địa phương từ huyện đến xã, thôn phải xây dựng kế hoạch phù hợp với tình hình cụ thể ở địa phương mình và cho từng giai đoạn để đôn đốc, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn; Coi nhiệm vụ phòng, chống, khống chế dịch tả lợn châu Phi là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách lúc này, phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp chính quyền, mặt trận, các đoàn thể và tổ chức xã hội,… tổ chức thực hiện khẩn trương, kiên quyết, đồng bộ các giải pháp do Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, hướng dẫn về phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi; Quyết tâm khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi trong thời gian nhanh nhất (nếu có xảy ra), đảm bảo điều kiện tiếp tục phát triển kinh tế, xã hội nhanh và bền vững, cải thiện đời sống Nhân dân; Chủ động bố trí kinh phí cho công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân có lợn bị tiêu huỷ do nhiễm bệnh hoặc nghi nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi, bảo đảm công khai, minh bạch không để xảy ra tình trạng trục lợi, để người dân yên tâm thực hiện các biện pháp chống dịch; bố trí kinh phí trả thù lao phù hợp rõ ràng, chặt chẽ cho lực lượng tham gia phòng, chống dịch bệnh; phải có phương án cụ thể để tiêu hủy lợn bị bệnh phù hợp với các cấp độ xảy ra, huy động các lực lượng đủ mạnh tham gia hỗ trợ khi cần thiết.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tích cực theo dõi, phối hợp chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống, khống chế dịch tả lợn châu Phi; chuẩn bị tốt các điều kiện để khôi phục chăn nuôi lợn ngay sau khi dịch bệnh được khống chế, đồng thời đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc khác, gia cầm, thủy sản đảm bảo nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân trên địa bàn. Tổ chức rút kinh nghiệm đợt phòng, chống dịch để chủ động phát hiện sớm, thông tin kịp thời và có biện pháp sẵn sàng phòng, chống các loại dịnh bệnh khác có thể xảy ra đối với vật nuôi, cây trồng; kiện toàn, củng cố hệ thống thú y các cấp theo đúng quy định của Luật Thú y, tăng cường năng lực thú y các cấp đủ sức thực thi nhiệm vụ; Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu bố trí kinh phí để tổ chức triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bênh Dịch tả lợn châu Phi, các dịch bệnh động vật nói chung và nhanh chóng kiểm soát việc lây lan.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến huyện, xã có trách nhiệm tham gia phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức của Nhân dân về dịch tả lợn châu Phi; động viên Nhân dân, các cơ quan, đơn vị chủ động tham gia vào công tác phòng, chống, khống chế dịch bệnh.

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính.
Icon  Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.
Icon  Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019.
Icon  Quy định giá thóc dùng để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ mùa năm 2019.
Icon  Công nhận xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2018.
Icon  Thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019.
Icon  Triển khai sử dụng tin nhắn trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh.
Icon  Triển khai các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.
Icon  Tăng cường công tác quản lý hoạt động giết mổ và kinh doanh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh.
Icon  Công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Thông báo
Văn bản mới ban hành
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.