Đăng nhập
Thứ 7, ngày 25 tháng 3 năm 2023 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
8339266
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Ngày 07/3/2023, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 1157/KH-VP tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2023 tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong đó, tập trung tuyên truyền các nội dung trọng tâm sau:

Ngày 28/02/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 501/UBND-TTHCC về việc đẩy mạnh việc theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo giải quyết TTHC năm 2023. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

Thực hiện Kế hoạch số 4212/KH-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023; ngày 27/12/2022, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 5502/KH-VP thực hiện công tác cải cách năm 2023 tại đơn vị, với các nội dung trọng tâm sau:

Ngày 04/01/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 18/UBND-NC về việc xử lý các vấn đề còn tồn tại qua khảo sát sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Ngày 07/12/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 4162/UBND-KGVX về việc triển khai thúc đẩy, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh.

Ngày 05/12/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 4128/UBND-TTHCC về việc khẩn trương khắc phục các nội dung sau kiểm tra công tác giải quyết quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Ngày 02/12/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 4104/UBND-NC về việc triển khai Dịch vụ công trực tuyến về đổi Giấy phép lái xe.

Thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp; Ngày 25/11/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 4011/KH-UBND triển khai các nội dung cơ bản sau:

Ngày 21/10/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 3562/UBND-TTHCC về việc tiếp tục triển khai thực hiện phương án tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh.

Ngày 14/10/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 3452/UBND-TTHCC về việc đẩy mạnh cải cách TTHC và đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

Thực hiện Kế hoạch số 2215/KH-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về triển khai thực hiện Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử; Công văn số 2502/UBND-TTHCC ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 2509/CV-BCĐCCHC ngày 03 tháng 8 năm 2022 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh về việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chỉ số cải cách hành chính. Ngày 11/8, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 2966/VP-HCQT yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc:

Ngày 25/4/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 287/QĐ-UBND về thành lập Ban chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh Kon Tum.

Ngày 25/3, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 832/UBND-TTHCC về việc đẩy mạnh thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính trong giải quyết thủ tục hành chính. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

Ngày 31/12/2021, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 4512/KH-VP thực hiện công tác cải cách hành chính tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2022.

Để triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và tuyên truyền trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới; ngày 15/11, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 3796/VP-HCQT, yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại đơn vị:

Để kịp thời khắc phục những tồn tại, triển khai các giải pháp nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh thời gian tới; ngày 15/11, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 4105/UBND-KTTH về việc xử lý các vấn đề còn tồn tại qua khảo sát sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2021.

Để nâng cao Chỉ số về thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh; ngày 17/9, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 3348/UBND-TTHCC về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg, nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh.

Thực hiện Công văn số 2969/UBND-KTTH ngày 23 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh; ngày 10/9, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2815/VP-HCQT về việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ về cải cách hành chính. Theo đó, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

Thực hiện Quyết định số 451/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; ngày 24/8, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2574/VP-HCQT về việc triển khai Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thông báo
Văn bản mới ban hành
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm:  Nguyễn Đăng Trình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: vpubnd@kontum.gov.vn; Điện thoại: 02603861320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình văn Duẩn; Email:trinhvanduan@kontum.gov.vn; Điện thoại:0984582369