Đăng nhập
Thứ 2, ngày 15 tháng 8 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
7115504
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Thành lập Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh Kon Tum.
4/28/2022 7:44:37 AM     
Ngày 25/4/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 287/QĐ-UBND về thành lập Ban chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh Kon Tum.

Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh Kon Tum, gồm Trưởng Ban Chỉ đạo là Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách khối văn hóa xã hội, Phó Trưởng ban thứ nhất; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách khối kinh tế tổng hợp, Phó Trưởng ban thứ hai; Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng ban Thường trực và các Ủy viên Ban chỉ đạo.

 

Sở Nội vụ là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo; sử dụng các đơn vị thuộc, trực thuộc liên quan để thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo; chủ trì, phối hợp với các thành viên Ban chỉ đạo tham mưu Trưởng ban ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh khi Trưởng ban, Phó Trưởng ban thứ nhất, Phó Trưởng ban thứ hai ký; Phó Trưởng ban thường trực được sử dụng con dấu của cơ quan khi ký để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo.

 

Ban Chỉ đạo có chức năng giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, phối hợp, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch của Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ Nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, chính sách và giải pháp quan trọng để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính tỉnh; cho ý kiến đối với các dự thảo đề án, quyết định, chỉ thị, chương trình, kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính hằng năm và trong từng giai đoạn của tỉnh trước khi trình cấp có thẩm quyền. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện các nghị quyết của Chính phủ, chủ trương của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh; quyết định, chỉ thị, chương trình, kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn, hằng năm của Ủy ban nhân dân tỉnh và các văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác cải cách hành chính. Xem xét, cho ý kiến những vấn đề phức tạp phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện các lĩnh vực, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính.Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp có thẩm quyền.

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Đẩy mạnh thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính trong giải quyết thủ tục hành chính.
Icon  Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2022
Icon  Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và tuyên truyền trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới
Icon  Xử lý các vấn đề còn tồn tại qua khảo sát sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2021.
Icon  Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh.
Icon  Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ về cải cách hành chính.
Icon  Triển khai Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.
Icon  Video tuyên truyền về Cải cách hành chính năm 2021
Thông báo
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.