Đăng nhập
Chủ nhật, ngày 1 tháng 10 năm 2023 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
8998876
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh.
9/20/2021 8:31:34 AM     
Để nâng cao Chỉ số về thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh; ngày 17/9, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 3348/UBND-TTHCC về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg, nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục triển khai, thực hiện các nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại các văn bản: Công văn số 849/UBND-TTHCC ngày 20 tháng 3 năm 2020 về việc triển khai thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam; Công văn số 1883/UBND-TTHCC ngày 29 tháng 5 năm 2020 về tiếp tục thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg; Công văn số 2646/UBND-TTHCC ngày  24 tháng 7 năm 2020 về đẩy mạnh triển khai thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam; Công văn số 4267/UBND-KGVX ngày 13 tháng 11 năm 2020 về tăng cường thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg, nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan thực hiện rà soát danh mục thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích đã được công bố để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh công bố sửa đổi danh mục thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh theo hướng giảm các thủ tục hành chính không phát sinh hồ sơ; các thủ tục hành chính có thành phần hồ sơ phức tạp,...; Đảm bảo Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh, thực thi tốt các nội dung theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 4267/UBND-KGVX ngày 13 tháng 11 năm 2020.

Sở Thông tin và truyền thông chủ trì, tiếp tục tham mưu thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 17/2017/TT-BTTTT ngày 23 tháng 6 năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông; đồng thời chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền về chủ trương, các văn bản triển khai thực hiện hình thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum tiếp tục phối hợp với các đơn vị, địa phương, Bưu điện tỉnh tăng cường thời lượng, bài viết tuyên truyền về hình thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4267/UBND-KGVX ngày 13 tháng 11 năm 2020.

Bưu điện tỉnh: Nghiêm túc triển khai các nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 4267/UBND-KGVX ngày 13 tháng 11 năm 2020. Trong đó, khẩn trương thực hiện nội dung “Đảm bảo hệ thống kết nối mạng thông tin phục vụ việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích của Bưu điện, truy xuất được các trường thông tin gồm: tên thủ tục hành chính; số lượng hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận; số lượng hồ sơ thủ tục hành chính trả kết quả; tên cơ quan, đơn vị giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, nhằm phục vụ công tác thống kê, báo cáo chấm điểm cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh”; 

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương tăng cường tập huấn, hướng dẫn nhân viên bưu điện, cán bộ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính về chính sách được miễn, giảm giá cước cho các đối tượng được miễn, giảm giá cước được quy định; các đối tượng được miễn, giảm khác theo quy định của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, theo quy định của Bưu điện tỉnh (nếu có).

Thực hiện nghiêm chính sách miễn, giảm giá cước đúng đối tượng theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Bưu điện tỉnh. Đồng thời niêm yết công khai danh sách đối tượng được miễn, giảm giá cước cũng như giá cước tại các quầy tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính.

Mở rộng mạng lưới điểm cung cấp dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính (tối thiểu 1 điểm/xã, phường,thị trấn).

Xem xét giảm giá cước dịch vụ hoặc có chính sách giảm giá cước dịch vụ trong thời kỳ dịch bệnh COVID-19.

 

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ về cải cách hành chính.
Icon  Triển khai Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.
Icon  Video tuyên truyền về Cải cách hành chính năm 2021
Thông báo
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm:  Nguyễn Đăng Trình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: vpubnd@kontum.gov.vn;vanthu-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum