Đăng nhập
Thứ 2, ngày 15 tháng 8 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
7115431
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ về cải cách hành chính.
9/13/2021 10:24:25 AM     
Thực hiện Công văn số 2969/UBND-KTTH ngày 23 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh; ngày 10/9, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2815/VP-HCQT về việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ về cải cách hành chính. Theo đó, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của tỉnh và nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch cải cách hành chính tại Văn phòng năm 2021 đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ đề ra, gắn với thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng cuối năm 2021.

Tăng cường công tác giải quyết, xử lý hồ sơ một cửa, nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn, thực hiện nghiêm việc xin lỗi khi để xảy ra trễ hẹn; triển khai khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính năm 2020 tại Kế hoạch số 1948/KH-VP ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh chủ động nghiên cứu, tham mưu các giải pháp để tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, góp phần cải thiện, nâng cao các Chỉ số PAPI, PAR INDEX của của tỉnh trong thời gian tới.

3. Phòng Hành chính - Quản trị triển khai thực hiện việc đăng tin/bài viết tuyên truyền về cải cách hành chính lên Chuyên mục Cải cách hành chính trên Trang thông tin điện tử Văn phòng ít nhất 01 tin, bài/tháng.

 

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Triển khai Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.
Icon  Video tuyên truyền về Cải cách hành chính năm 2021
Thông báo
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.