Đăng nhập
Thứ 2, ngày 15 tháng 8 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
7115525
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Đẩy mạnh thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính trong giải quyết thủ tục hành chính.
3/29/2022 8:54:45 AM     
Ngày 25/3, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 832/UBND-TTHCC về việc đẩy mạnh thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính trong giải quyết thủ tục hành chính. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, tích cực hỗ trợ tổ chức, công dân thực hiện thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính đối với tất cả các thủ tục hành chính có phí, lệ phí (bao gồm nộp hồ sơ thủ tục hành chính bằng hình thức trực tiếp hoặc nộp bằng hình thức trực tuyến).

Chỉ đạo Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (cấp tỉnh, huyện, xã) thực hiện hướng dẫn trực tiếp đến các tổ chức, công dân khi thực hiện thủ tục hành chính và thanh toán phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính trong giải quyết thủ tục hành chính để biết và sử dụng thanh toán trực tuyến. Quán triệt công chức, viên chức, nhân viên có liên quan trong quá trình thanh toán phí, lệ phí thực hiện đối soát hàng ngày đảm bảo chính xác, trùng, khớp giao dịch.

Chỉ đạo các phòng ban, đơn vị trực thuộc thường xuyên rà soát, kiểm tra thông tin phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính theo các căn cứ pháp lý tại Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Kon Tum; trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. Kịp thời phản ánh để bổ sung, chỉnh sửa (qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh) khi thông tin về phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính đã công khai nhưng không chính xác (do thay đổi).

Kịp thời trình sửa đổi Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính khi có thay đổi về phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính theo các quyết định của Bộ Tài chính, nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh.

Cục Thuế tỉnh: Chỉ đạo các Chi cục Thuế các huyện, thành phố và khu vực tiếp tục phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tăng cường hơn nữa việc thực hiện thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục đất đai đối cấp tỉnh và cấp huyện.

Kho bạc nhà nước tỉnh: Phối hợp, chỉ đạo các Chi nhánh Kho bạc nhà nước trên địa bàn tỉnh hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trong việc đối soát, kiểm tra giao dịch thanh toán.

Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Kon Tum: Phối hợp, chỉ đạo các tổ chức ngân hàng và trung gian thanh toán trên địa bàn tỉnh tăng cường hỗ trợ, vận động các tổ chức, công dân có nhu cầu tạo lập tài khoản thanh toán điện tử, thực hiện thanh toán điện tử; phối hợp hỗ trợ các đơn vị, địa phương đối soát các giao dịch thanh toán trực tuyến.

Viễn thông Kon Tum: Thực hiện cấu hình về kỹ thuật đảm bảo 100% thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được triển khai thanh toán trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh; kết nối đồng bộ, chia sẻ dữ liệu với Nền tảng thanh toán trực tuyến của Cổng dịch vụ công quốc gia và các tổ chức ngân hàng, trung gian thanh toán; đảm bảo quá trình thanh toán, đối soát các giao dịch thanh toán trực tuyến được thông suốt, an toàn.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: Chỉ đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh cập nhật đẩy đủ thông tin phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính để các cơ quan, đơn vị, địa phương theo dõi, thực hiện. Đồng thời, làm đầu mối phối hợp, hỗ trợ, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị địa phương khi có khó khăn, vướng mắc liên quan việc thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính trong giải quyết thủ tục hành chính; Tổng hợp, theo dõi, đôn đốc và kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện các chỉ tiêu thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2022
Icon  Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và tuyên truyền trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới
Icon  Xử lý các vấn đề còn tồn tại qua khảo sát sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2021.
Icon  Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh.
Icon  Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ về cải cách hành chính.
Icon  Triển khai Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.
Icon  Video tuyên truyền về Cải cách hành chính năm 2021
Thông báo
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.