Đăng nhập
Thứ 2, ngày 15 tháng 8 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
7115523
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2022
1/19/2022 9:28:24 AM     
Ngày 31/12/2021, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 4512/KH-VP thực hiện công tác cải cách hành chính tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2022.

Thực hiện Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách năm 2022, với các nội dung trọng tâm sau:

1. Công tác cải cách thể chế

a) Nâng cao chất lượng, kiểm soát chặt chẽ công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, khả thi của văn bản quy phạm pháp luật.

b) Thường xuyên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, trên cơ sở đó sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ những quy định không còn phù hợp.

c) Triển khai kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương và của tỉnh cho công chức, viên chức thực hiện.

d) Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; cập nhập, công khai kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang Thông tin điện tử Văn phòng.

2. Cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

a) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai các giải pháp đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. Trong đó tập trung vào các nội dung:

 - Tham trình Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện việc thí điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị về cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

 - Tổ chức làm việc với các sở, ngành, địa phương về để nắm bắt, phối hợp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắt, bất cập, chồng chéo trong việc thực hiện thủ tục hành chính, đặc biệt là các thủ tục hành chính có liên quan trực tiếp đến người dân (như đất đai, tư pháp…).

- Tiếp tục rà soát những bất cập, chồng chéo trong giải quyết thủ tục hành chính để tham mưu tháo gỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính.

- Triển khai các giải pháp thực hiện việc nộp hồ sơ thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa các cấp theo hình thức đặt lịch hẹn giờ.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh thanh toán trực tuyến đối với tất cả các vực (không riêng một lĩnh vực đất đai).

- Nghiên cứu tham mưu thiết lập tổng đài để thực hiện hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện việc hẹn giờ trong nộp hồ sơ thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Triển khai đánh giá về môi trường làm việc, cơ sở vật chất, thái độ phục vụ của Bộ phận Một cửa cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã để tiếp tục tham mưu chỉ đạo triển khai nhằm xây dựng môi trường làm việc của bộ phận một cửa các cấp thân thiện, đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả; đáp ứng yêu cầu phục vụ tổ chức và cá nhân.

- Tham mưu đề xuất cơ chế giao doanh nghiệp bưu chính công ích thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã trên cơ sở đánh giá việc thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Tham mưu việc xây dựng và ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý bảo đảm áp dụng chung thống nhất trên cơ sở Hệ thống quản lý chất lượng của cơ quan, đơn vị theo Nghị định 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ.

- Tham mưu triển khai đồng bộ việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính gắn với giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, quy định mã số giấy tờ hồ sơ số hóa trên cơ sở hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.

- Tham mưu triển khai thực hiện Đề án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án và Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thực hiện.

b) Giải quyết các hồ sơ thủ tục hành chính của các sở, ngành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tại Văn phòng đảm bảo đúng thời gian quy định.

c) Đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện nghiêm túc công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, thủ tục hành chính.

d) Thực hiện tốt việc công khai thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử Văn phòng và Cổng thông tin điện tử tỉnh theo đúng quy định.

đ) Thực hiện nghiêm việc xin lỗi tổ chức khi để hồ sơ thủ tục hành chính quá hạn giải quyết, đảm bảo 100% hồ sơ thủ tục hành chính quá hạn giải quyết cho tổ chức đều có văn bản xin lỗi.

3. Thực hiện công tác cải cách bộ máy

a) Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy của tổ chức chính trị tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

b) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ.

c) Tiếp tục rà soát, kiện toàn, sắp xếp bộ máy, sửa đổi chức năng, nhiệm vụ các phòng, đơn vị thuộc Văn phòng đảm bảo hợp lý và phù hợp với thực tế.

4. Cải cách chế độ công vụ

a) Triển khai tổ chức thực hiện kịp thời các văn bản mới quy định về công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức; triển khai việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức; bố trí công chức, viên chức đúng yêu cầu, điều kiện, tiêu chuẩn từng vị trí việc làm.

b) Thường xuyên cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ do các cơ quan chuyên ngành tổ chức.

c) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

d) Thực hiện tốt chế độ chính sách liên quan đến tiền lương, bảo hiểm xã hội, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật… đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

5. Cải cách tài chính công

a) Tiếp tục triển khai đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về quản lý, sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính; thực hiện nghiêm túc Quy chế chi tiêu nội bộ tại Văn phòng.

b) Tổ chức thực hiện các chính sách về thu nhập, tiền lương, tiền công, chính sách an sinh xã hội tại cơ quan; công khai dự toán và quyết toán tài chính hằng năm theo quy định.

c) Tăng cường kiểm tra, giám sát và công khai minh bạch trong công tác quản lý, sử dụng ngân sách; siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

6. Xây dựng chính quyền điện tử, Chính quyền số

a) Triển khai sử dụng có hiệu quả các phần mềm dùng chung: Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành; Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; Hệ thống hội nghị truyền hình…

b) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan; tăng cường sử dụng văn bản điện tử, thư điện tử công vụ trong hoạt động của cơ quan; vận hành và phát huy tối đa hiệu quả của Trung tâm điều hành thông minh.

c) Tiếp tục duy trì, cải tiến, mở rộng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan.

d) Nâng cao chất lượng và hiệu quả của Cổng Thông tin điện tử, Trang Thông tin điện tử Văn phòng nhằm cung cấp kịp thời thông tin thuộc lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước cho tổ chức và công dân; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

7. Công tác chỉ đạo, điều hành tuyên truyền cải cách hành chính

a) Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác cải cách hành chính tại đơn vị;

b) Ban hành kịp thời Kế hoạch cải cách hành chính tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2023.

c) Thường xuyên đăng tin, bài về cải cách hành chính trên Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử Văn phòng.

d) Tiếp tục thực hiện các giải pháp góp phần cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công.

 

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và tuyên truyền trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới
Icon  Xử lý các vấn đề còn tồn tại qua khảo sát sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2021.
Icon  Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh.
Icon  Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ về cải cách hành chính.
Icon  Triển khai Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.
Icon  Video tuyên truyền về Cải cách hành chính năm 2021
Thông báo
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.