Đăng nhập
Thứ 6, ngày 10 tháng 7 năm 2020 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
3858494
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
6/13/2019 3:41:03 PM     
Thực hiện Kế hoạch số 91-KH/TU ngày 09 tháng 5 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10 tháng 01 năm 2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Ngày 12/6, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1474/UBND-NCXDPL về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 91-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 91-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn, qua đó nâng cao sự nhận thức, tạo sự đồng thuận, ý thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, bảo vệ có hiệu quả người tố cáo.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 14-KH/TU ngày 12 tháng 8 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07 tháng 12 năm 2015 của Bộ Chính trị "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng"; Kế hoạch số 40-KH/TU ngày 19 tháng 6 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Chính trị “về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; Kế hoạch số 2680/KH-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 14-KH/TU Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Công văn số 479/UBND-NCXDPL ngày 06 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10 tháng 01 năm 2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực...

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ Chỉ thị số 27-CT/TW, Kế hoạch số 91-KH/TU và nhiệm vụ được xác định tại văn bản này để cụ thể hóa, triển khai thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị; định kỳ hằng năm hoặc đột xuất báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Thanh tra tỉnh).

Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Nhà máy liên hợp xử lý chất thải An Thiện Ngọc Hồi.
Icon  Triển khai vận hành thử nghiệm Hệ thống thông tin một cửa điện tử.
Icon  Tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp Phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.
Icon  Thành lập Trường Trung học cơ sở Liên Việt Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Icon  Ký giao ước thi đua trong Khối thi đua các cơ quan Tham mưu - Tổng hợp năm 2019
Icon  Tăng cường kiểm soát loài tôm càng đỏ và tôm hùm nước ngọt trên địa bàn tỉnh.
Icon  Tăng cường công tác quản lý đối với các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước.
Icon  Công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ ngành Y tế.
Icon  Công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực chính sách dân tộc.
Icon  Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi
Thông báo
Văn bản mới ban hành
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.