Đăng nhập
Thứ 3, ngày 7 tháng 2 năm 2023 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
8106811
THÔNG BÁO
Triển khai thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư
9/18/2015 1:36:05 PM     
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2015 của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2163/UBND-KTTH ngày 17 tháng 9 năm 2015 về triển khai thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư.

Công văn chỉ đạo Các Sở, ban ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2015 của Chính phủ; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư đến cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư để triển khai thực hiện theo quy định.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Tài chính, Tư pháp và các đơn vị liên quan: Rà soát, hoàn thiện các văn bản pháp luật liên quan thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh để bảo đảm tính thống nhất với quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư. Đánh giá việc thực hiện các quy định về thủ tục đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng, môi trường đang thực hiện theo Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh; báo cáo đề xuất phương án hoàn thiện quy định triển khai dự án đầu tư theo hướng đảm bảo tính liên thông, đồng bộ, thông suốt giữa các thủ tục về đất đai, quy hoạch, xây dựng, môi trường đối với thủ tục về đầu tư, tiếp tục cắt giảm về thời gian thực hiện thủ tục, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư thực hiện trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó dự thảo Quyết định quy định về trình tự, thủ tục đầu tư trên địa bàn tỉnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 11 năm 2015.

Ngoài ra, chỉ đạo Phòng Đăng ký kinh doanh tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp; bố trí đủ nhân lực, kinh phí và nguồn lực khác để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao tại Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư; thiết lập cơ chế phối hợp giữa các đơn vị thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư để bảo đảm giải quyết nhanh chóng, thuận lợi các thủ tục cho doanh nghiệp và nhà đầu tư, hoàn thành trong tháng 9 năm 2015. Theo dõi, tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thực hiện gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15 tháng 12 năm 2015.

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết
Icon  Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng các công trình sử dụng nguồn vốn theo Quyết định 293 của Thủ tướng Chính phủ
Icon  Kết quả điểm thi tuyển công chức cấp tỉnh, huyện năm 2015
Icon  UBND tỉnh chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ ứng, phó với cơn bão số 3 trên địa bàn tỉnh.
Icon  Công bố các thủ tục hành chính liên thông về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh
Icon  Bãi bỏ quy định về công chứng hợp đồng, giao dịch về bất động sản trên địa bàn tỉnh.
Icon  Phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các thành viên khác của UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016.
Icon  UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch hành động phòng, chống dịch bệnh sởi trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2015
Icon  UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường và nâng cao trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Icon  Bảng giá dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế tại cơ sở điều trị nghiện của Nhà nước trên địa bàn tỉnh
Thông báo
Văn bản mới ban hành
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm:  Nguyễn Đăng Trình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: vpubnd@kontum.gov.vn; Điện thoại: 02603861320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình văn Duẩn; Email:trinhvanduan@kontum.gov.vn; Điện thoại:0984582369