Đăng nhập
Thứ 2, ngày 26 tháng 2 năm 2024 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
9667423
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Tăng cường quản lý, bảo đảm an toàn đập, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh.
11/28/2023 12:57:06 PM     
Ngày 27/11, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 4160/UBND-NNTN về việc tăng cường quản lý, bảo đảm an toàn đập, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có liên quan  triển khai thực hiện nghiêm các quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi theo quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước và các quy định pháp luật liên quan; kiên quyết xử lý đối với các tổ chức, cá nhân không tuân thủ quy định của pháp luật, để xảy ra các sự cố đập, hồ chứa nước.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch bảo trì công trình hàng năm theo đúng quy định; thưc hiện theo dõi kiểm tra quá trình thực hiện bảo trì công trình, đảm bảo khắc phục tình trạng công trình bị xuống cấp, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du đập, phát huy nhiệm vụ của hồ chứa phục vụ dân sinh, kinh tế.

Phối hợp với các đơn vị liên quan, tổng hợp hiện trạng các công trình trước mùa mưa lũ hàng năm, lập danh mục các hồ chứa bị hư hỏng xuống cấp, kinh phí bảo trì, khắc phục sửa chữa hư hỏng báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định.

Ban Quản lý khai thác các công trình thủy lợi tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Kon Tum theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi theo quy định pháp luật; chủ động rà soát, triển khai các nội dung (Lập quy trình vận hành, xây dựng bản đồ ngập lụt hạ du đập, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp, kiểm định an toàn đập, bảo trì, cơ sở dữ liệu đập, hồ chứa,…) theo thẩm quyền, quy định.

Rà soát danh mục đập, hồ chứa nước do đơn vị, địa phương quản lý, vận hành khai thác để lập quy trình bảo trì và kinh phí bảo trì theo quy định của pháp luật; xây dựng kế hoạch bảo trì công trình, lấy ý kiến thẩm định của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước khi trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thực hiện theo quy định; cân đối bố trí nguồn ngân sách và các nguồn hợp pháp khác để tổ chức khắc phục tình trạng các công trình bị xuống cấp, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du đập, phát huy nhiệm vụ của hồ chứa phục vụ dân sinh, kinh tế trên địa bàn.

Thường xuyên tổ chức, kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình trước mùa mưa lũ hàng năm; lập danh mục các hồ chứa bị hư hỏng xuống cấp, kinh phí bảo trì, khắc phục sửa chữa hư hỏng, báo cáo gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 30 tháng 11 năm 2023 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định.

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Triển khai thực hiện việc lưu trữ, bảo quản văn bản điện tử và hồ sơ điện tử.
Icon  Triển khai các hoạt động hưởng ứng tham gia cuộc thi tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam
Icon  Triển khai hoạt động phân loại chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh
Icon  Tiếp tục đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Icon  Tiếp tục thực hiện, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Icon  Tăng cường triển khai thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh
Icon  Tăng cường thực hiện công tác phát triển kinh tế số và xã hội số
Icon  Tiếp tục triển khai các giải pháp để hỗ trợ, thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã nông nghiệp
Icon  Chi bộ 5 tổ chức Lễ Kết nạp đảng viên
Icon  Tăng cường công tác quản lý nhà nước về giáo dục
Thông báo

Best Replica Watches audemars piguet replica

Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm:  Nguyễn Đăng Trình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: vpubnd@kontum.gov.vn;vanthu-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum