Đăng nhập
Thứ 2, ngày 26 tháng 2 năm 2024 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
9667334
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Triển khai hoạt động phân loại chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh
11/22/2023 8:33:33 AM     
Thực hiện Công văn số 9368/BTNMT-KSONMT ngày 02 tháng 11 năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn kỹ thuật về phân loại chất thải rắn sinh hoạt; ngày 21/11, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 4077/UBND-NNTN về việc triển khai hoạt động phân loại chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, cơ quan đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện việc quản lý chất thải trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo Quyết định số 13/2023/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh; tổ chức triển khai các hoạt động phân loại chất thải rắn sinh hoạt (sau đây viết tắt là CTRSH) tại cơ quan, đơn vị theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường và tài liệu hướng dẫn chuyên ngành; tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị cùng gia đình, tổ dân phố, khu dân cư tham gia vào việc phân loại CTRSH tại nguồn, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong toàn hệ thống chính trị, hình thành ý thức tự giác tiến hành phân loại CTRSH ngay khi có phát sinh.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai các nội dung hướng dẫn về phân loại CTRSH của Bộ Tài nguyên và Môi trường đến các cấp, các ngành, các địa phương trên địa bàn tỉnh; tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát định kỳ và đột xuất theo quy định việc chấp hành pháp luật về công tác thu gom, phân loại và xử lý CTRSH của các địa phương.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham gia rà soát, tổng hợp đề xuất bố trí quỹ đất xây dựng mặt bằng điểm tập kết, trạm trung chuyển CTRSH đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy định pháp luật.

Định kỳ rà soát, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định; đồng thời tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về triển khai hoạt động phân loại CTRSH theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung phân bổ nguồn lực để đầu tư xây dựng, vận hành hệ thống thu gom, lưu giữ, trung chuyển, vận chuyển và xử lý CTRSH trên địa bàn theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động người dân, hộ gia đình, tổ chức, doanh nghiệp đang sinh sống, hoạt động tại địa phương chấp hành việc thực hiện việc phân loại CTRSH tại nguồn theo quy định; giám sát quá trình thu gom, vận chuyển của các đơn vị/cá nhân thu gom, vận chuyển CTRSH sau phân loại phù hợp với thực tế tại địa phương và đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất.

Thông báo đến các đơn vị/cá nhân tham gia hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH trên địa bàn từ nay đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2024 có lộ trình, kế hoạch đầu tư phương tiện, trang thiết bị, công nghệ đáp ứng yêu cầu để tham gia đấu thầu thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH sau phân loại theo quy định của pháp luật về đấu thầu và một số quy định có liên quan.

Tùy theo điều kiện cụ thể của địa phương và công nghệ xử lý CTRSH hiện có, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiên cứu các giải pháp, công tác bảo vệ môi trường để ban hành quy định việc phân loại CTRSH cho phù hợp với nội dung quản lý chất thải trong các quy hoạch cấp tỉnh, quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, nguồn lực tài chính của địa phương.

Thời gian hoàn thành các nội dung trên trước ngày 31 tháng 12 năm 2024.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội thuộc tỉnh phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2024.

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Tiếp tục đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Icon  Tiếp tục thực hiện, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Icon  Tăng cường triển khai thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh
Icon  Tăng cường thực hiện công tác phát triển kinh tế số và xã hội số
Icon  Tiếp tục triển khai các giải pháp để hỗ trợ, thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã nông nghiệp
Icon  Chi bộ 5 tổ chức Lễ Kết nạp đảng viên
Icon  Tăng cường công tác quản lý nhà nước về giáo dục
Icon  Triển khai thực hiện công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.
Icon  Tiếp tục thực hiện, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Icon  Triển khai thực hiện hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 thuộc nhóm B
Thông báo

Best Replica Watches audemars piguet replica

Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm:  Nguyễn Đăng Trình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: vpubnd@kontum.gov.vn;vanthu-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum