Đăng nhập
Thứ 2, ngày 26 tháng 2 năm 2024 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
9667142
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Triển khai thực hiện việc lưu trữ, bảo quản văn bản điện tử và hồ sơ điện tử.
11/27/2023 9:42:48 AM     
Ngày 24/11, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 4136/UBND-NC yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về một số biện pháp đẩy mạnh công tác lập hồ sơ công việc tại các cấp trên Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và các Hệ thống quản lý văn bản thuộc ngành (nếu có);

Tổ chức thực hiện có hiệu quả việc lập hồ sơ công việc trên môi trường mạng, đáp ứng 90% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh, 80% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 60% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung thuộc bí mật nhà nước).

Hồ sơ được lập trên môi trường mạng yêu cầu phải đầy đủ, đúng quy định theo yêu cầu tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư. Đồng thời, đảm bảo các yêu cầu về mặt kỹ thuật để nộp lưu vào Hệ thống Quản lý hồ sơ lưu trữ điện tử tỉnh Kon Tum sau khi đi vào vận hành chính thức.

Giao Sở Nội vụ tăng cường tổ chức tập huấn; hướng dẫn các cơ quan, tổ chức lập Danh mục hồ sơ, kỹ năng, nghiệp vụ tạo Danh mục hồ sơ, lập hồ sơ hàng năm trên Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thường xuyên phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (đơn vị quản lý, vận hành Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh) nâng cấp, bổ sung các tính năng cần thiết để nâng cao hiệu quả sử dụng.

Đẩy nhanh tiến độ tham mưu Đề án số hóa tài liệu tại Lưu trữ lịch sử giai đoạn 2023-2025 (tài liệu từ năm 1991-2013) và triển khai Hệ thống Quản lý hồ sơ lưu trữ điện tử tỉnh Kon Tum để sớm đưa vào sử dụng.

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định và hướng dẫn việc lưu trữ và bảo quản văn bản điện tử, hồ sơ điện tử thống nhất trong toàn tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Triển khai các hoạt động hưởng ứng tham gia cuộc thi tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam
Icon  Triển khai hoạt động phân loại chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh
Icon  Tiếp tục đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Icon  Tiếp tục thực hiện, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Icon  Tăng cường triển khai thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh
Icon  Tăng cường thực hiện công tác phát triển kinh tế số và xã hội số
Icon  Tiếp tục triển khai các giải pháp để hỗ trợ, thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã nông nghiệp
Icon  Chi bộ 5 tổ chức Lễ Kết nạp đảng viên
Icon  Tăng cường công tác quản lý nhà nước về giáo dục
Icon  Triển khai thực hiện công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.
Thông báo

Best Replica Watches audemars piguet replica

Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm:  Nguyễn Đăng Trình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: vpubnd@kontum.gov.vn;vanthu-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum