Đăng nhập
Thứ 2, ngày 6 tháng 2 năm 2023 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
8103682
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Chi bộ 1 Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2025
6/15/2022 3:35:20 PM     
Ngày 04/6, Chi bộ 1 đã tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2025
Chi bộ 1 Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2025
Quang cảnh Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ 1 đã lãnh đạo đảng viên, công chức thực hiện tốt Nghị quyết chi bộ 1 nhiệm kỳ 2020-2022 và nhiệm vụ chính trị của chi bộ đề ra. Trong nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Chi bộ 1 lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2022 đề ra.

Cụ thể, kịp thời xây dựng và tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành Quy chế làm việc của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, đã tập trung thực hiện tốt công tác theo dõi, tham mưu cấp có thẩm quyền đôn đốc, nhắc nhở, chấn chỉnh Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị bám sát và thực hiện tốt Quy chế làm việc của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và của Ủy ban nhân dân tỉnh; Kịp thời phối hợp xây dựng và tham mưu Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các Chương trình, Kế hoạch tổng thể để triển khai thực hiện ngay các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời, tham mưu cụ thể hóa việc triển khai thực hiện và các Chương trình công tác trọng tâm hằng năm của Ủy ban nhân dân tỉnh để tập trung theo dõi, đôn đốc việc thực hiện của các đơn vị, địa phương; tập trung theo dõi, phối hợp tham mưu chỉ đạo quyết liệt các giải pháp nhằm đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ thực hiện và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư, đặc biệt là các dự án trọng điểm, công tác lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tỉnh Kon Tum; đẩy mạnh các giải pháp thu hút đầu tư và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; phối hợp tham mưu chỉ đạo thực hiện tốt "nhiệm vụ kép" vừa tập trung phòng chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội theo chủ trương của Trung ương và của tỉnh; phối hợp kịp thời tham mưu trình cấp có thẩm quyền thông qua và phân bổ, triển khai thực hiện dự toán Ngân sách hằng năm; theo dõi, tham mưu đôn đốc việc triển khai các kết luận của Kiểm toán nhà nước đối với các đơn vị, địa phương thuộc tỉnh; kịp thời tham mưu Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành có liên quan làm rõ các cơ sở pháp lý, quy trình khi tham mưu các nội dung còn nhiều quy định chồng chéo như quản lý tài sản công, đầu tư công, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, ..; phối hợp kịp thời tham mưu trình cấp có thẩm quyền thông qua và phân bổ, triển khai thực hiện dự toán Ngân sách hằng năm; theo dõi, tham mưu đôn đốc việc triển khai các kết luận của Kiểm toán nhà nước đối với các đơn vị, địa phương thuộc tỉnh; kịp thời tham mưu Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành có liên quan làm rõ các cơ sở pháp lý, quy trình khi tham mưu các nội dung còn nhiều quy định chồng chéo như quản lý tài sản công, đầu tư công, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, ..; phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu các nội dung liên quan công tác tuyển dụng, nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức, sắp xếp lại tổ chức bộ máy và thực hiện công tác thi đua khen thưởng đảm bảo kịp thời; đã tập trung phối hợp tham mưu chỉ đạo quyết liệt công tác cải thiện các Chỉ số PAPI, PARINDEX và đạt được nhiều kết quả tích cực

Đối với lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo: Lãnh đạo đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức phối hợp với các cơ quan có liên quan phục vụ tốt và đảm bảo các điều kiện cần thiết để Lãnh đạo tỉnh tiếp công dân định kỳ, tiếp công dân đột xuất tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh; thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân gửi tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh theo đúng nhiệm vụ được giao; theo dõi, đôn đốc các ngành, đơn vị, địa phương có liên quan kịp thời giải quyết các vụ việc, các đơn khiếu nại, tố cáo của công dân được Ủy ban nhân dân tỉnh giao; thực hiện nghiêm túc các ý kiến kết luận chỉ đạo của Lãnh đạo tỉnh tại các buổi tiếp công dân; thực hiện thực hiện tốt nhiệm vụ đầu mối theo dõi việc tiếp nhận và xử lý đối với đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân gửi đến Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cơ quan Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện chủ trương, quy định của Đảng và các quy định pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức và nhân dân, bảo đảm thực hiện đúng quy định pháp luật, hạn chế tình trạng khiếu nại, tố cáo phát sinh; tham mưu thực hiện thường xuyên, chặt chẽ công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; làm rõ trách nhiệm và xử lý kịp thời đối với những tập thể, cá nhân vi phạm chủ trương, quy định của Đảng và pháp luật về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Các đảng viên trong chi bộ thảo luận tại Đại hội

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua mục tiêu phấn đấu nhiệm kỳ 2022-2025 với các chỉ tiêu:

100% đảng viên và quần chúng tham gia học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

100% đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức đăng ký rèn luyện, phấn đấu và thực hiện nêu gương trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chủ đề hàng năm.

100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong đó có ít nhất 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phấn đấu hàng năm Chi bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Lãnh đạo 100% cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ, trong đó có ít nhất 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Kết nạp từ 01 đảng viên trở lên

Đồng chí Nguyễn Đăng Trình, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng phát biểu tại Đại hội

Tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Đăng Trình, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Chi bộ 1 cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết nội bộ, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo của chi ủy chi bộ, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao tham mưu cho Đảng ủy tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch của Đảng ủy, chương trình công tác của Văn phòng và UBND tỉnh.

Ngoài ra, tập trung lãnh đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội, nhiệm kỳ 2022-2025 đề ra đạt kết quả cao nhất với quyết tâm “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh”. Cấp ủy tiếp tục lãnh đạo, phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao; phát huy hơn nữa tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ để quần chúng noi theo.

Các đảng viên bỏ phiếu bầu Cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

Đồng chí Nguyễn Đăng Trình, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng tặng hoa chúc mừng cấp ủy Chi bộ 1

Đại hội đã bầu Cấp ủy chi bộ 1, nhiệm kỳ 2022-2025 gồm 03 đồng chí; đồng chí Trà Thanh Trí, Trưởng phòng Kinh tế - Tổng hợp, Bí thư Chi bộ 1 khóa V được tín nhiệm tái cử chức danh Bí thư chi bộ khóa VI; đồng chí Võ Tấn Danh, Phó Trưởng phòng Kinh tế - Tổng hợp, Chi ủy viên Chi bộ 1 khóa V được bầu giữ chức Phó Bí thư chi bộ khóa VI và đồng chí Đặng Quý Khuyến Công, Chuyên viên Ban tiếp Công dân tỉnh được bầu giữ chức Chi ủy viên Chi bộ khóa VI.

Các đảng viên Chi bộ 1 và các đại biểu tham dự chụp hình lưu niệm

 

 

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Chi bộ 2 Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2025
Icon  Chi bộ 5 Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2025
Icon  Chi bộ 3 tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới
Icon  Lễ trao quyết định về công tác cán bộ
Icon  Tăng cường phòng, chống sốt xuất huyết Dengue
Icon  Chi bộ 5 tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới
Icon  Chi bộ 3 Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2025
Icon  Tạm dừng áp dụng khai báo y tế nội địa.
Icon  Đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân và trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2022 trên địa bàn tỉnh
Icon  Đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch dịp nghỉ Lễ 30 tháng 4 và 01 tháng 5 trên địa bàn tỉnh
Thông báo
Văn bản mới ban hành
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm:  Nguyễn Đăng Trình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: vpubnd@kontum.gov.vn; Điện thoại: 02603861320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình văn Duẩn; Email:trinhvanduan@kontum.gov.vn; Điện thoại:0984582369