Đăng nhập
Chủ nhật, ngày 1 tháng 10 năm 2023 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
9000512
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Tăng cường các giải pháp đảm bảo “phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, bền vững và hội nhập”
9/30/2022 7:35:57 AM     
Ngày 28/9/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 3235/UBND-KGVX về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo “phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, bền vững và hội nhập”.

Nhằm tăng cường các giải pháp đảm bảo “phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, hiện đại, bền vững và hội nhập” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị thuộc tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, chủ động nắm bắt diễn biến tình hình lao động, việc làm, chất lượng nhân lực thuộc phạm vi quản lý, kịp thời phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành có liên quan để triển khai thực hiện các chính sách, giải pháp nhằm thúc đẩy thị trường lao động phát triển hiệu quả, bền vững và hội nhập. Đồng thời, tiếp tục rà soát, thực hiện hiệu quả Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh và công tác bảo đảm việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

Triển khai có hiệu quả Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; đồng thời, tham mưu triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Triển khai thực hiện hiệu quả các Dự án: đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững và Tiểu Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp, giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, nhằm tạo việc làm ở khu vực nông thôn. Thực hiện tốt các chính sách thúc đẩy nghiên cứu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Rà soát, đánh giá tham mưu sắp xếp tổ chức, đầu tư nâng cao năng lực của hệ thống đào tạo, giáo dục nghề  nghiệp, nhất là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; đề xuất mô hình liên kết đào tạo đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh và dự báo nhu cầu lao động, việc làm trong những năm tới. Thực hiện đào tạo, đào tạo lại cho người lao động bị thất nghiệp; hỗ trợ đào tạo cho người lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa; khuyến khích các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ưu tiên sử dụng nguồn lao động tại chỗ. Huy động các nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, từng bước nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động.

Thiết lập mạng lưới thông tin của những người lao động đi làm việc ở nước ngoài trở về để thu hút vào làm việc cho các doanh nghiệp FDI tại tỉnh.

Tăng cường ứng dụng những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; chú trọng kết nối giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với các Sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng nghề cao, đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp, của người sử dụng lao động về trình độ, kỹ năng nghề nghiệp khi tuyển dụng lao động.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chế tài xử lý đối với những hành vi vi phạm quy định pháp luật về lao động; đặc biệt về ký kết hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm xã hội và các chế độ an sinh xã hội khác cho người lao động.

Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh (Trung tâm), trong đó ưu tiên đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và nâng cấp phần mềm trang thông tin điện tử về lao động, việc làm của Trung tâm, liên thông với hệ thống Trung tâm Dịch vụ việc làm các tỉnh, thành phố trong cả nước; đầu tư xây dựng sàn giao dịch việc làm gắn với mô hình “một cửa”; nâng cấp trang Web của Trung tâm, kết nối thông tin thị trường lao động giữa các huyện, thành phố, các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động, các trường, trung tâm giáo dục nghề nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo Trung tâm tăng cường tổ chức các ngày việc làm, các phiên giao dịch việc làm tại các huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn để phát triển thị trường lao động, kết nối cung - cầu giữa doanh nghiệp và người lao động; gắn kết nối cung, cầu thông qua sàn giao dịch việc làm, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tìm việc làm với các doanh nghiệp tuyển dụng lao động; tiếp tục đẩy mạnh, ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường kết nối với người lao động, người sử dụng lao động.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025; Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Kon Tum đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045; Vận động, khuyến khích các cơ sở sản xuất kinh doanh đăng ký thành lập và hoạt động dưới hình thức doanh nghiệp để thu hút, sử dụng lao động chính thức, chuyển dần lao động phi chính thức sang lao động chính thức; Tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động xúc tiến đầu tư, thu hút đầu tư vào tỉnh; phát huy vai trò của Tổ kết nối doanh nghiệp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thực hiện gắn kết hợp tác giữa 3 nhà “Nhà nước - Nhà trường - Nhà doanh nghiệp” trong các hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên cơ sở hài hòa lợi ích và trách nhiệm xã hội.

Sở Tài chính chủ trì tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét bố trí kinh phí chi thường xuyên thực hiện các chương trình, dự án trong lĩnh vực lao động, việc làm, phát triển nguồn nhân lực theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và khả năng cân đối ngân sách hàng năm của địa phương.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các địa phương, đơn vị có liên quan tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh; tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chủ trì tổ chức giảng dạy chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông theo hướng đẩy mạnh phân luồng và bảo đảm quyền lợi của học sinh vừa được học nghề, vừa được học văn hóa ngay tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp, nhất là đối với con em công nhân lao động.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn theo hướng tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật, nông nghiệp xanh, nông nghiệp sạch; Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng và tổ chức các chính sách, chương trình hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh và các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai chính sách hỗ trợ, phát triển nhà ở cho công nhân lao động, nhất là nhà ở cho lao động trong khu công nghiệp, khu kinh tế; phát triển nhà ở xã hội, thiết chế văn hóa - thể thao cho công nhân tại các khu công nghiệp.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu tổ chức triển khai Đề án phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn gắn với công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2021-2025 định hướng 2030.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí và hệ thống thông tin cơ sở chủ động, kịp thời cung cấp thông tin về lao động, việc làm, giáo dục, đào tạo, tạo được sự quan tâm, đồng thuận và huy động toàn xã hội tích cực tham gia công tác giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hỗ trợ phát triển thị trường lao động.

Bảo hiểm xã hội tỉnh tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chính sách bảo hiểm xã hội; thực hiện có hiệu quả các chính sách bảo hiểm xã hội, phấn đấu đến cuối năm 2025, tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội đạt 30%.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh chỉ đạo các tổ chức tín dụng, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình, chính sách tín dụng giải quyết việc làm, nâng cao mức sống của người lao động, chính sách tín dụng cho học sinh, sinh viên; phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng cho đối tượng là người lao động có thu nhập thấp, người dân ở vùng khó khăn.

Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục quan tâm chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động; đặc biệt đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất” được phê duyệt tại Quyết định số 655/QĐ-TTg ngày 12 tháng 5 năm 2017 và Quyết định số 1729/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ; Tăng cường chỉ đạo các cấp công đoàn, nhất là công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp nâng cao hiệu quả các hoạt động đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, bảo đảm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đảng của đoàn viên và người lao động.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục rà soát, xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh và công tác bảo đảm việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động tại địa phương; Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các chính sách, giải pháp nhằm phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, hiện đại, bền vững và hội nhập; Tiếp tục tạo điều kiện cho người lao động tham gia các hoạt động giao dịch việc làm, tiếp cận thông tin về thị trường lao động việc làm, để doanh nghiệp dễ tiếp cận cung lao động, nâng cao chất lượng lao động; hằng năm căn cứ nhu cầu thực tiễn của địa phương, rà soát xây dựng kế hoạch đào tạo nghề, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động và đảm bảo giải quyết việc làm cho lao động sau đào tạo; Hằng năm, xây dựng Kế hoạch và chỉ đạo tổ chức triển khai công tác thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn quản lý; tổ chức kiểm tra, giám sát việc thu thập và chịu trách nhiệm về kết quả thu thập, tổng hợp thông tin cung - cầu lao động tại địa phương

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Tập trung ứng phó với bão Noru và mưa lớn trên địa bàn tỉnh
Icon  Tăng cường kiểm soát, phòng ngừa thẩm lậu, mua bán, tàng trữ trái phép ma túy trên địa bàn tỉnh
Icon  Bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế để phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh
Icon  Triển khai chỉ đạo của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Icon  Triển khai thi hành Luật Cư trú năm 2020 trên địa bàn tỉnh.
Icon  Tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh
Icon  Tăng cường công tác phòng tránh, ứng phó, khắc phục hậu quả động đất trên địa bàn tỉnh
Icon  Đảng Ủy Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng
Icon  Triển khai nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh và tiêm vắc xin phòng COVID-19
Icon  Đảng ủy Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 - Khóa XIII
Thông báo
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm:  Nguyễn Đăng Trình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: vpubnd@kontum.gov.vn;vanthu-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum