Đăng nhập
Thứ 2, ngày 26 tháng 2 năm 2024 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
9667665
TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT
BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 46 - NĂM 2023
11/21/2023 8:09:54 AM     
Từ ngày 13 tháng 11 đến ngày 19 tháng 11 năm 2023

I. CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

1. Nghị định số 79/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng.

2. Nghị định số 80/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

II. BỘ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG

1. Thông tư số 20/2023/TT-BYT của Bộ Y tế: Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

2. Thông tư số 10/2023/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Thông tư số 16/2023/TT-BNV của Bộ Nội vụ: Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý tài liệu nền giấy.

4. Thông tư số 18/2023/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng đối với ngành tài nguyên và môi trường.

III. TỈNH KON TUM

1. Quyết định số 61/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh: Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật, nội dung trong văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành. Phụ lục kèm theo

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 45 - NĂM 2023
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 44 - NĂM 2023
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 43 - NĂM 2023
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 42 - NĂM 2023
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 41 - NĂM 2023
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 40 - NĂM 2023
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 39 - NĂM 2023
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 38 - NĂM 2023
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 37 - NĂM 2023
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 36 - NĂM 2023
Thông báo

Best Replica Watches audemars piguet replica

Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm:  Nguyễn Đăng Trình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: vpubnd@kontum.gov.vn;vanthu-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum