Đăng nhập
Thứ 2, ngày 26 tháng 2 năm 2024 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
9667341
TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT
BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 44 - NĂM 2023
11/13/2023 9:51:51 AM     
Từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 05 tháng 11 năm 2023

I. CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

1. Nghị định số 76/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.

2. Nghị định số 77/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Về quản lý nhập khẩu hàng hóa tân trang theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương.

II. BỘ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG

1. Thông tư số 13/2023/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến giấy tờ công dân tại một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Vân hóa, Thể thao và Du lịch ban hành.

2. Thông tư số 15/2023/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định về cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường.

3. Thông tư số 13/2023/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về cấp Giấy phép, tổ chức, hoạt động và hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

4. Thông tư số 18/2023/TT-BCT của Bộ Công thương: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của các Thông tư quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương.

5. Thông tư số 64/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính: Bãi bỏ các Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn các Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2011-2020 và Thông tư liên tịch số 207/2013/TTLT-BTC-BKHCN ngày 25 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý tài chính các Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011-2015.

6. Thông tư số 65/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường.

7. Thông tư số 66/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính: Bãi bỏ Thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19 tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài chính Quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình sử dụng nguồn vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và Thông tư số 192/2011/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19 tháng 11 năm 2009.

8. Thông tư số 01/2023/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ: Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thanh tra.

9. Thông tư số 10/2023/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Quy định Bộ chỉ tiêu thống kê tăng trưởng xanh.

10. Thông tư số 30/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: Ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện giao thông đường sắt.

11. Thông tư số 82/2023/TT-BQP của Bộ Quốc phòng: Quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

III. TỈNH KON TUM

1. Nghị quyết số 46/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh: Quy định mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum. PL kèm theo.

2. Nghị quyết số 47/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh: Về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh Kon Tum năm 2023.

3. Nghị quyết số 48/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh: Về phân cấp cho Hội đồng nhân dân cấp huyện quyết định danh mục dự án đầu tư công, điều chỉnh danh mục dự án đầu tư công trung hạn và hằng năm trong giai đoạn 5 năm của các chương trình mục tiêu quốc gia.

 

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 43 - NĂM 2023
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 42 - NĂM 2023
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 41 - NĂM 2023
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 40 - NĂM 2023
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 39 - NĂM 2023
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 38 - NĂM 2023
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 37 - NĂM 2023
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 36 - NĂM 2023
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 35 - NĂM 2023
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 34 - NĂM 2023
Thông báo

Best Replica Watches audemars piguet replica

Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm:  Nguyễn Đăng Trình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: vpubnd@kontum.gov.vn;vanthu-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum