Đăng nhập
Thứ 2, ngày 26 tháng 2 năm 2024 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
9667152
TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT
BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 42 - NĂM 2023
11/7/2023 8:39:05 AM     
Từ ngày 16 tháng 10 đến ngày 22 tháng 10 năm 2023

I. CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

1. Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

2. Quyết định số 26/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Sửa đổi Phụ lục quy định thời gian ủ bệnh trung bình và thời gian không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm làm căn cứ để công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm ban hành kèm theo Quyết định số 02/2016/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2016 quy định điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm.

II. BỘ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG

1. Thông tư số 13/2023/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định kỹ thuật về quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn đối với trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng.

2. Thông tư số 14/2023/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu và giấy tờ liên quan cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai.

3. Thông tư số 09/2023/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Ban hành sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốpc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình.

4. Thông tư số 10/2023/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực xây dựng.

5. Thông tư số 11/2023/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành xây dựng.

6. Thông tư số 10/2023/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức chuyên ngành lao động, người có công và xã hội trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

7. Thông tư số 11/2023/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

III. TỈNH KON TUM

1. Quyết định số 58/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh: Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 41 - NĂM 2023
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 40 - NĂM 2023
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 39 - NĂM 2023
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 38 - NĂM 2023
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 37 - NĂM 2023
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 36 - NĂM 2023
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 35 - NĂM 2023
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 34 - NĂM 2023
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 33 - NĂM 2023
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 32 - NĂM 2023
Thông báo

Best Replica Watches audemars piguet replica

Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm:  Nguyễn Đăng Trình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: vpubnd@kontum.gov.vn;vanthu-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum