Đăng nhập
Thứ 2, ngày 25 tháng 5 năm 2020 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
3682790
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp.
2/27/2019 2:08:23 PM     
Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp; ngày 26/02, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 406/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố (sau đây gọi chung là cơ quan, đơn vị, địa phương) Cần khắc phục những bất cập, hạn chế, tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ, xem đây như một công cụ quan trọng để đảm bảo an toàn các giao dịch điện tử và đảm bảo giá trị pháp lý của văn bản điện tử, góp phần nâng cao năng lực quản lý, điều hành của cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Tập trung thực hiện các nội dung, nhiệm vụ sau đây:

Quán triệt, triển khai kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật về cung cấp, quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn để nâng cao nhận thức và năng lực chuyên môn của cán bộ, công chức trong việc tham mưu, triển khai và sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.

Rà soát, xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản, quy định thuộc phạm vi quản lý đảm bảo đồng bộ với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về giao dịch điện tử và chữ ký số. Đồng thời, khẩn trương ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các giao dịch điện tử phục vụ quản lý, điều hành, xử lý công việc và cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số. Đồng thời, nghiên cứu, tham mưu sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum được ban hành kèm theo Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ngày 13/11/2017 của UBND tỉnh. Hoàn thành trong Quý II năm 2019.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các loại hình giao dịch điện tử phục vụ quản lý, điều hành, xử lý công việc và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; ưu tiên nguồn lực để triển khai công tác này.

Đảm bảo sự sẵn sàng về hạ tầng kỹ thuật và các hệ thống, ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu triển khai sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ; đồng thời, thường xuyên kiểm tra đánh giá tình hình quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong phạm vi cơ quan, đơn vị, địa phương mình đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả. Trong đó, có hình thức khen thưởng, kỷ luật đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm (nếu có) nhằm tạo động lực thúc đẩy sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trên địa bàn tỉnh;

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3524/UBND-KGVX ngày 27/12/2017 về việc triển khai sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; Công văn số 1997/UBND-KGVX ngày 23/7/2018 về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng, phát hành văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh và các văn bản khác có liên quan.

Định kỳ (trước ngày 10 tháng 12) hằng năm các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông).

Thủ trưởng, cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước các cấp gương mẫu, quyết liệt chỉ đạo, triển khai và sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các giao dịch điện tử phục vụ quản lý, điều hành, xử lý công việc và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, các quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị trong việc quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; chủ động phối hợp với đơn vị cung cấp phần mềm, thiết bị chữ ký số tổ chức hỗ trợ cho các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo và tham mưu báo cáo Ban Cơ yếu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

 

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.
Icon  Chấp thuận chủ trương dự án Nhà máy sản xuất tinh chất dược liệu.
Icon  Thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Icon  Chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư khai thác khoáng sản cát, sạn, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ thuộc thôn Đăk Tông, xã Ngọc Tụ, huyện Đăk Tô.
Icon  Đẩy mạnh kiểm soát việc buôn bán, tiêu thụ các loài động vật hoang dã nguy cấp và phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại.
Icon  Văn phòng UBND tỉnh thăm, chúc tết các đơn vị trên địa bàn xã Đăk Long
Icon  Công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung/thay thế và bãi bỏ ngành Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương và Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Icon  Quyết định chủ trương đầu tư Dự án Nuôi và chế biến các sản phẩm từ giun quế.
Icon  Triển khai giải pháp nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh
Icon  Các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Cúm gia cầm, dịch Lở mồm long móng gia súc và tăng cường quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Thông báo
Văn bản mới ban hành
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.