Đăng nhập
Thứ 3, ngày 2 tháng 6 năm 2020 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
3705007
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
PHÒNG HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ
5/16/2011 7:35:02 PM     

 I. Chức năng, nhiệm vụ:

1. Chức năng: Theo dõi, tham mưu, tổng hợp giúp Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đối với các lĩnh vực công tác hành chính, tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức và công tác quản trị, tài vụ, văn thư lưu trữ của cơ quan Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (sau đây gọi tắt là Văn phòng).

2. Nhiệm vụ:

a) Tham mưu triển khai thực hiện công tác tổ chức bộ máy, công tác quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; công tác thi đua - khen thưởng, kỷ luật của cơ quan Văn phòng.

b) Tham mưu thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của Ủy ban nhân dân tỉnh và của Văn phòng; công tác cải cách hành chính thuộc nhiệm vụ của Văn phòng.

c) Chuẩn bị nội dung các cuộc họp cơ quan Văn phòng; xây dựng báo cáo, chương trình công tác tháng, quý, năm của Văn phòng; đầu mối theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan Văn phòng. Phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Văn phòng chuẩn bị tài liệu, in ấn phục vụ các hội nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh và các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh.

d) Tham mưu, theo dõi về công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; giải quyết các chế độ, chính sách, nâng bậc lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn của cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan Văn phòng.

đ) Tham mưu tổ chức thực hiện việc xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử tỉnh, ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ quan Văn phòng; tham mưu xây dựng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia tại Ủy ban nhân dân tỉnh và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện quản lý Trang thông tin điện tử của Văn phòng.

e) Thực hiện quản lý, sử dụng và thanh quyết toán các nguồn kinh phí được giao; quản lý, sử dụng, mua sắm, bảo trì, sửa chữa tài sản thuộc cơ quan Văn phòng.

f) Đảm bảo cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan Văn phòng.

g) Thực hiện nhiệm vụ lễ tân, khánh tiết; tổ chức chuẩn bị và phục vụ các hội nghị, cuộc họp, các buổi tiếp khách trong và ngoài nước của Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; tổ chức quản lý đón, tiếp khách đến liên hệ, làm việc với lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

h) Theo dõi hoạt động của nhà khách Hữu Nghị; quản lý hội trường Ngọc Linh.

i) Thực hiện các nhiệm khác do Chánh Văn phòng phân công, giao.

(Quyết định 130/QĐ-CVP ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Chánh Văn phòng UBND tỉnh)

II. Lãnh đạo phòng:

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
LÊ KHẮC CHƯƠNG
Tel: 0603.918.118
               Email: lekhacchuong-kontum@chinhphu.vn 

 

Tổ Biên tập  
Thông báo
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.