Đăng nhập
Thứ 5, ngày 8 tháng 12 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
7836215
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Triển khai Nghị quyết số 124/NQ-CP, ngày 15/9/2022 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022
10/1/2022 7:20:15 PM     
Ngày 30/9/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 3261/UBND-KTTH về việc triển khai Nghị quyết số 124/NQ-CP, ngày 15/9/2022 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022.

Thực hiện Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị được giao làm chủ đầu tư (gọi chung là các đơn vị, địa phương) theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2022; trong đó, lưu ý tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Thủ trưởng các đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo, triển khai một số nhiệm vụ:

Triển khai thực hiện nghiêm túc quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước, các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công và Luật Ngân sách Nhà nước.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, rà soát lại toàn bộ tiến độ thực hiện của các dự án triển khai trong năm 2022 để kịp thời điều chỉnh hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch vốn phù hợp với tiến độ thực hiện, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, manh mún, chia cắt gây lãng phí nguồn lực và chậm trễ trong quá trình giải ngân vốn đầu tư công (báo cáo qua Sở Kế hoạch và Đầu tư).

Đối với nguồn vốn ngân sách trung ương: Căn cứ tình hình thực tế giải ngân, trường hợp dự kiến giải ngân không hết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2022 được Thủ tướng Chính phủ giao hoặc có nhu cầu bổ sung vốn, đề nghị các đơn vị khẩn trương có văn bản đề xuất điều chỉnh (tăng/giảm) kế hoạch vốn, báo cáo qua Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng quy định.

Nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị dự án đầu tư, lựa chọn các tư vấn có năng lực, kinh nghiệm, tiềm lực thực sự, khắc phục tình trạng điều chỉnh dự án khi đang triển khai, gây mất thời gian và làm chậm tiến độ giải ngân vốn. Phối hợp chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công.

Dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài: Chủ dự án phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính và nhà tài trợ để đảm bảo hài hòa giữa thủ tục nhà tài trợ và quy định của pháp luật hiện hành trên nguyên tắc phù hợp với quy định của Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thực hiện dự án và giải ngân vốn vay nước ngoài.

Có chế tài xử lý nghiêm khắc theo quy định pháp luật các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Thay thế hoặc tham mưu cấp thẩm quyền kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhũng nhiễu, tiêu cực, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công. Không xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ đối với tổ chức, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ giải ngân năm 2022 do nguyên nhân chủ quan theo quy định.

Thủ trưởng các đơn vị, địa phương: (i) Phân công cụ thể cá nhân trực tiếp phụ trách, chỉ đạo việc giải ngân từng dự án; (ii) Tăng cường tần suất kiểm tra hiện trường để kịp thời chấn chỉnh các tồn tại, bất cập; (iii) Lựa chọn chủ đầu tư, ban quản lý dự án có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện dự án; yêu cầu ban quản lý dự án, nhà thầu có tiến độ tổng thể, chi tiết, ký cam kết về tiến độ hoàn thành dự án; kiên quyết cắt Hợp đồng với các nhà thầu không đảm bảo tiến độ, chất lượng; (iv) Tổ chức giao ban định kỳ hằng tuần với các cơ quan chủ quản, chủ đầu tư về tình hình thực hiện các dự án, giải ngân kế hoạch đầu tư công.

Hoàn thành việc phân bổ, giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 cho 03 Chương trình mục tiêu quốc gia.

Tập trung giải quyết công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư kịp thời, đúng quy định cho người dân, bảo đảm đúng pháp luật và hài hòa lợi ích của Nhà nước và người dân. Tăng cường quản lý hiệu lực, hiệu quả đất đai, nhất là nguồn gốc đất, quy hoạch sử dụng các loại đất... hạn chế tối đa việc điều chỉnh phương án đền bù, bảo đảm tiến độ thực hiện.

Thực hiện các biện pháp kiểm soát giá và chất lượng nguyên vật liệu xây dựng phục vụ cho các dự án đầu tư công; tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là việc giao mỏ nguyên vật liệu không đúng đối tượng, không đúng thẩm quyền.

Cập nhật, điều chỉnh công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng theo tháng bảo đảm theo quy định của Luật Xây dựng và Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ làm cơ sở điều chỉnh gói thầu, tổng mức đầu tư dự án. Kiểm soát tình trạng biến động giá nguyên, nhiên vật liệu xây dựng và xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, nâng giá trục lợi.

Các đơn vị có kết quả giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 thấp phải làm rõ nguyên nhân chủ quan và khách quan, nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm, trên cơ sở đó đề ra giải pháp cụ thể, quyết liệt, hiệu quả để đẩy mạnh giải ngân trong thời gian tới (báo cáo kết quả qua Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư để theo dõi, tổng hợp).

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan:

Kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2022 được trung ương bổ sung trong năm.

Thường xuyên kiểm tra, rà soát, đôn đốc, không để xảy ra tình trạng chậm giao kế hoạch vốn, tồn đọng vốn, tồn đọng hồ sơ giải quyết các thủ tục dự án đầu tư, nhất là theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư để triển khai thực hiện dự án.

Chủ động rà soát tiến độ giải ngân của từng dự án để kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh ngay kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước từ dự án giải ngân chậm, dự án đang vướng về thủ tục sang dự án có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn theo thẩm quyền được giao hoặc tham mưu báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh trường hợp vượt thẩm quyền.

Phối hợp với Sở Nội vụ làm rõ nguyên nhân chủ quan và khách quan, nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các chủ đầu tư có kết quả giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 thấp, trên cơ sở đó tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý theo đúng quy định, đồng thời đề ra giải pháp cụ thể, quyết liệt, hiệu quả để đẩy mạnh giải ngân trong thời gian tới.

Tiếp tục rà soát các quy định pháp luật liên quan đến các thủ tục về đầu tư công và giải ngân đầu tư công, kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Triển khai kết luận của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại Phiên họp thứ 17.
Icon  Tăng cường các giải pháp đảm bảo “phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, bền vững và hội nhập”
Icon  Tập trung ứng phó với bão Noru và mưa lớn trên địa bàn tỉnh
Icon  Tăng cường kiểm soát, phòng ngừa thẩm lậu, mua bán, tàng trữ trái phép ma túy trên địa bàn tỉnh
Icon  Bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế để phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh
Icon  Triển khai chỉ đạo của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Icon  Triển khai thi hành Luật Cư trú năm 2020 trên địa bàn tỉnh.
Icon  Tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh
Icon  Tăng cường công tác phòng tránh, ứng phó, khắc phục hậu quả động đất trên địa bàn tỉnh
Icon  Đảng Ủy Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng
Thông báo
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Đăng Trình - Chánh Văn phòng Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.