Đăng nhập
Thứ 6, ngày 19 tháng 7 năm 2019 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
2719003
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Những chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 04/12 đến 08/12/2017
12/12/2017 9:41:01 AM     

Bãi bỏ quy định báo cáo tình hình sử dụng thẻ ABTC của doanh nhân; Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh; Quy định xử lý, đấu giá đối với tang vật là lâm sản, phương tiện vi phạm hành chính; Triển khai thực hiện các quy định về thi đua, khen thưởng; Thực hiện các dự án mới phát sinh ngoài Kế hoạch đầu tư công trung hạn; Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản khu vực giáp ranh; Tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh; Chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm.... là những thông tin chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum từ ngày 04/12 đến 08/12/2017.

Bãi bỏ quy định báo cáo tình hình sử dụng thẻ ABTC của doanh nhân: Trên cơ sở kết quả rà soát văn bản QPPL, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 53/2017/QĐ-UBND ngày 04/12/2017 về việc bãi bỏ khoản 1 Điều 6 của Quy định việc xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC ban hành kèm theo Quyết định số 43/2010/QĐ-UBND ngày 13/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 13/12/2017.
 
Khoản 1 Điều 6 của Quy định kèm theo Quyết định số 43/2010/QĐ-UBND ngày 13/12/2010 của UBND tỉnh Kon Tum quy định: "Doanh nghiệp có trách nhiệm định kỳ hàng năm (hạn cuối vào ngày 31 tháng 12 hàng năm) phải báo cáo tình hình sử dụng thẻ ABTC của doanh nhân thuộc doanh nghiệp mình gồm các nội dung (theo mẫu) ban hành kèm theo Quy định này. Doanh nghiệp phải tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin kê khai trong báo cáo và cam kết chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật cũng như các quy định của các nước và vùng lãnh thổ thành viên APEC áp dụng đối với người mang thẻ ABTC. Trường hợp doanh nghiệp không báo cáo hoặc báo cáo không đúng hạn xem như doanh nghiệp vi phạm Quy định và các doanh nhân trong doanh nghiệp sẽ được các cơ quan trình Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định và thông báo đến Cục Quản lý Xuất nhập cảnh về việc thẻ ABTC không còn giá trị sử dụng".
 
Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh: Triển khai các quy định có liên quan, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 54/2017/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 về Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Theo đó, Quy chế quy định nguyên tắc và nội dung quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Kon Tum; trách nhiệm của các cơ quan, địa phương trong quản lý và phối hợp triển khai thực hiện các hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh; Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân tham gia quản lý và thực hiện các hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh. Thông tin đối ngoại quy định tại Quy chế này bao gồm thông tin chính thức về Việt Nam nói chung và về tỉnh Kon Tum nói riêng, thông tin quảng bá hình ảnh của Việt Nam, của Tỉnh và thông tin tình hình thế giới vào tỉnh Kon Tum. Nội dung hoạt động thông tin đối ngoại, bao gồm: Thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Thông tin về tình hình quốc tế và hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước, tình hình hội nhập quốc tế của tỉnh; Quảng bá hình ảnh, tiềm năng về du lịch, xúc tiến thương mại và thu hút đầu tư của tỉnh; Cung cấp thông tin về các vấn đề liên quan đến tỉnh được dư luận nước ngoài quan tâm; Giải thích, làm rõ, đấu tranh với các thông tin sai lệch ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của tỉnh; Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo và biên giới lãnh thổ của Tổ quốc và các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của trung ương, của tỉnh....
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20/12/2017 và thay thế Quyết định số 66/2014/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
 
Quy định xử lý, đấu giá đối với tang vật là lâm sản, phương tiện vi phạm hành chính: Triển khai các quy định liên quan đến xử lý vi phạm hành chính, bán đấu giá tài sản nhà nước, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 55/2017/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 về Quy định xử lý, bán đấu giá, nộp ngân sách nhà nước đối với tang vật là lâm sản, phương tiện vi phạm hành chính, vật chứng của vụ án, tài sản của người bị kết án và bị xử lý tịch thu trên địa bàn tỉnh. Quyết định này quy định việc xử lý, bán đấu giá, nộp ngân sách nhà nước đối với tang vật vi phạm hành chính là lâm sản, phương tiện vi phạm hành chính; lâm sản là vật chứng của vụ án, tài sản của người bị kết án và bị xử lý tịch thu trên địa bàn tỉnh; quy định trách nhiệm, mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc xử lý tang vật do cơ quan, người có thẩm quyền của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh ra quyết định tịch thu tang vật bán đấu giá, nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. Quy định này không áp dụng đối với việc xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu quy định tại điểm a, b, c, d khoản 1 Điều 82 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và tiêu hủy trong trường hợp tang vật không còn giá trị sử dụng. Quyết định quy định cụ thể trách nhiệm của cơ quan, tổ chức chủ trì quản lý, xử lý tang vật; Sở Tài chính; Sở Tư pháp; Cơ quan Kiểm lâm; Sở, ban, ngành liên quan và UBND cấp huyện, cấp xã; Tổ chức bán đấu giá tài sản... trong xử lý, bán đấu giá đối với tang vật là lâm sản, phương tiện vi phạm hành chính, vật chứng của vụ án, tài sản của người bị kết án và bị xử lý tịch thu trên địa bàn tỉnh.
 
Quyết định này có hiệu lực từ ngày 18/12/2017; đối với tang vật đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án bán đấu giá trước ngày Quy định này có hiệu lực thi hành nhưng chưa được tổ chức bán đấu giá thì tiếp tục tổ chức chuyển giao, bán đấu giá theo phương án đã được phê duyệt; khi những văn bản được viện dẫn trong Quy định này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì áp dụng theo quy định tương ứng trong các văn bản được sửa đổi, bổ sung, thay thế.
 
Triển khai thực hiện các quy định về thi đua, khen thưởng: Triển khai các quy định về công tác thi đua khen thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương và các Cụm, khối thi đua trên địa bàn tỉnh thực hiện việc xét khen thưởng thành tích năm 2017 theo các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại: Luật thi đua, khen thưởng; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ và Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ. Giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp các đơn vị, địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành quy chế công tác thi đua khen thưởng thay thế Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 05/5/2015 của UBND tỉnh theo quy định hiện hành.
 
Thực hiện các dự án mới phát sinh ngoài Kế hoạch đầu tư công trung hạn trên địa bàn tỉnh: Trong điều kiện nguồn ngân sách địa phương còn hạn hẹp, để xử lý các dự án cấp bách phát sinh theo ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đối với thực hiện các dự án mới phát sinh ngoài Kế hoạch đầu tư công trung hạn trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: (1) Dự án do cấp nào quản lý thì cấp đó quyết định chủ trương đầu tư và phân bổ vốn đầu tư theo đúng thẩm quyền quy định của Luật Đầu tư công năm 2014 và các văn bản hướng dẫn Luật Đầu tư công; (2) Đối với các dự án cấp bách mới phát sinh cần sử dụng vốn dự phòng trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 của tỉnh: (a) Đối với dự án do Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh quản lý, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư và phân bổ vốn đầu tư thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công, Nghị định 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015, Nghị định 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ và Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh; (b) Đối với dự án do UBND huyện, thành phố quản lý, trong trường hợp ngân sách huyện không cân đối được nguồn vốn, cần hỗ trợ một phần từ ngân sách cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố báo cáo qua Sở Kế hoạch và Đầu tư (về tính cấp thiết phải đầu tư dự án; sự phù hợp với quy hoạch; quy mô, yêu cầu kỹ thuật; tổng mức đầu tư, nguồn vốn đầu tư; mức vốn tối đa (%) đề nghị ngân sách tỉnh hỗ trợ cho ngân sách huyện, thành phố để thực hiện đầu tư dự án); Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thẩm định, báo cáo UBND tỉnh nếu dự án thực sự cấp thiết và đảm bảo khả năng cân đối vốn, UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét ủng hộ chủ trương hỗ trợ một phần kinh phí từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện, thành phố để thực hiện dự án; sau khi được cấp có quyền thống nhất, HĐND, UBND cấp huyện quyết định chủ trương đầu tư theo thẩm quyền; (3) Do nguồn vốn dự phòng trong Kế hoạch đầu tư trung hạn còn hạn hẹp so với nhu cầu, UBND tỉnh chỉ xem xét bổ sung đầu tư các dự án thực sự cấp bách, cần thiết; dự án an ninh, quốc phòng; dự án phòng chống thiên tai... (4) Giao các ngành liên quan tổng hợp các dự án mới phát sinh vào kế hoạch chung về phân bổ nguồn dự phòng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, tham mưu UBND tỉnh trình kỳ họp thứ 6 HĐND khóa XI xem xét, quyết định.
 
Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản khu vực giáp ranh: Trên cơ sở báo cáo của Tổ công tác kiểm tra khai thác cát trái phép khu vực giáp ranh giữa thành phố Kon Tum, huyện Sa Thầy (tỉnh Kon Tum) với huyện Chư Pảh (tỉnh Gia Lai), Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài Nguyên và Môi trường và Tổ công tác chủ trì, phối hợp UBND huyện Sa Thầy và thành phố Kon Tum xây dựng ngay kế hoạch và phương án truy quét trên địa bàn quản lý, kiên quyết tạm giữ các phương tiện khai thác cát trái phép, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật; chủ động phối hợp các cơ quan, đơn vị chức liên quan của tỉnh Gia Lai thực hiện công tác quản lý nhà nước về khoáng sản tại khu vực giáp ranh giữa 02 tỉnh theo Quy chế đã được ký kết; khẩn trương phối hợp kiểm tra, làm rõ tính hợp pháp, nguồn gốc xuất sứ khối lượng cát được tập kết tại các bãi, kiên quyết đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với trường hợp sai phạm. Yêu cầu UBND huyện Sa Thầy và thành phố Kon Tum tăng cường công tác quản lý, kiểm soát địa bản, thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản theo quy định; phối hợp với Sở TN&MT và Tổ công tác để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
 
Tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh: Ngày 06/12/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh nhằm giảm tử vong mẹ, tử vong sơ sinh. Theo đó, yêu cầu Sở Y tế củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức mạng lưới khám, chữa bệnh sản phụ khoa và nhi khoa trên địa bàn, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, bảo đảm kinh phí cần thiết cho các hoạt động chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, đặc biệt các nội dung về làm mẹ an toàn và chăm sóc sơ sinh; Quan tâm đầu tư cho các bệnh viện huyện ở xa trung tâm tỉnh để có thể thực hiện chăm sóc sản khoa thiết yếu toàn diện; rà soát trang thiết bị, cán bộ làm công tác chăm sóc sản khoa, nhất là công tác cấp cứu sản khoa ở các tuyến trên địa bàn, kịp thời củng cố, tăng cường hoặc tạm thời không triển khai công tác đỡ đẻ đối với những cơ sở không đáp ứng đủ các điều kiện cần thiết theo quy định; Tăng cường kiểm tra, giám sát, chỉ đạo tuyến các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông, tuyên truyền vận động về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh và kế hoạch hóa gia đình; Tăng cường công tác đào tạo, đào tạo lại cho cán bộ làm công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh các tuyến; nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ sơ sinh tại bệnh viện tuyến tỉnh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc, điều trị và tiếp nhận xử trí các trường hợp chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh do tuyến dưới chuyển đến.... Cùng với đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao các cơ quan liên quan cân đối, bố trí kinh phí ngân sách địa phương trong phạm vi chi sự nghiệp y tế giao hàng năm cho công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em; kêu gọi, huy động vốn đầu tư phát triển cho hoạt động công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em; rà soát, đề xuất bổ sung chính sách đãi ngộ nhằm thu hút cán bộ có chuyên môn giỏi và chuyên ngành sản phụ khoa, nhi khoa về công tác tại tuyến y tế cơ sở; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền chăm sóc giáo dục sức khỏe sinh sản, làm mẹ an toàn và chăm sóc trẻ sơ sinh và phòng chống các tai biến sản khoa trên các phương tiện thông tin đại chúng.....
 
Chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm: Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường thanh tra việc dạy thêm, học thêm trong toàn ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh để kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương tiến hành rà soát các quy định, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định...
Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Tuần lễ Văn hóa Du lịch - Hợp tác đầu tư năm 2018
Icon  Ủy ban nhân dân tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 11/2017
Icon  Những chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 20/11 đến 24/11/2017
Icon  Dự án Đường và Cầu từ Tỉnh lộ 671 đi Quốc lộ 14 được bổ sung 10 tỷ đồng
Icon  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga dự gặp gỡ, giao lưu giữa thanh niên Kon Tum (Việt Nam) và Attapư (Lào)
Icon  Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng thầy, cô giáo Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum nhân ngày 20/11
Icon  Những chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 13/11 đến 17/11/2017
Icon  Lễ Kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11)
Icon  Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng UBMTTQVN tỉnh nhân kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam
Icon  Lãnh đạo UBND tỉnh Kon Tum dự Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Nam bộ
Thông báo
Văn bản mới ban hành
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.